Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Froeling-Kremer Fysiotherapeuten B.V., gevestigd aan De Welborg 2 te (4881 CZ) Zundert en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20154849, hierna te noemen Froeling Fysiotherapie.

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Froeling Fysiotherapie acht de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Doeleinden van de verwerking en de plichten van de praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Froeling Fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die in de praktijk plaatsvindt. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens, berusten op Froeling Fysiotherapie de volgende verplichtingen:

 • Uw gegevens worden voor op grond van artikel 6 AVG voor specifieke doeleinden verzameld, zijnde:
  • voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en) inzake fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor het voeren van de administratie en andere interne, doelmatige beheer- en beleidsactiviteiten;
  • voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
  • om met u in contact te kunnen treden (onder meer maar niet uitsluitend ten behoeve van afspraakherinneringen) en te reageren op door u gestelde vragen;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
  • voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals onder meer de administratie- en bewaarplicht.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Froeling Fysiotherapie verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Froeling Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens, zij zijn gehouden tot geheimhouding.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Hiertoe heeft Froeling Fysiotherapie passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Froeling Fysiotherapie verwacht van haar verwerkers dezelfde technische en organisatorische maatregelen, hetgeen is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Indien Froeling Fysiotherapie om uw persoonsgegevens vragen, zal per situatie kenbaar worden gemaakt of de verstrekking van uw persoonsgegevens verplicht of noodzakelijk is en wat de gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht op bezwaar en beperking. In specifieke gevallen kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens, onder meer voor zover de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming danwel de met u gesloten overeenkomst. Het recht van beperking houdt in dat Froeling Fysiotherapie de verwerking van uw gegevens als het ware bevriest. Het recht van beperking kunt u in specifieke gevallen inroepen, onder meer in afwachting van de beoordeling van uw bezwaar.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht uw toestemming in te trekken, waarbij het intrekken van toestemming geen terugwerkende kracht heeft (alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden voor de intrekking blijven rechtmatig).
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen inhoudt dat u de gegevens die Froeling Fysiotherapie op basis van uw toestemming en/of de met u gesloten overeenkomst verwerkt, (terug) kunt ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Papieren verwerkingen zijn hiervan uitgesloten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien. 
   

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Identificatie en individuele benadering

Ieder verzoek tot uitoefening van uw rechten zal Froeling Fysiotherapie op zijn eigen inhoud beoordelen. Froeling Fysiotherapie zal u informeren over de voortgang van uw verzoek en haar handelswijze gemotiveerd aan u meedelen.
Froeling Fysiotherapie kan bij alle vragen en/of verzoeken vragen om uw identiteitsbewijs om te voorkomen dat persoonsgegevens aan een verkeerde partij worden verstrekt danwel dat onjuiste persoonsgegevens worden gewijzigd of anderszins worden verwerkt.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Froeling Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut, maar wij zullen hiertoe voorafgaand uw toestemming vragen. Indien u toestemming geeft voor het overdragen van uw persoonsgegevens, doet de oude fysiotherapeut dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft verzocht en toestemming heeft gegeven het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier wordt in de meeste gevallen digitaal verstuurd aan de nieuwe fysiotherapeut . Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. Bij twijfel of op uw verzoek wordt het dossier persoonlijk dan wel per aangetekende post overgedragen.

Wijzigingen en contactgegevens

Froeling Fysiotherapie kan dit privacyreglement wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Froeling Fysiotherapie.

Indien u vragen heeft of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Froeling Fysiotherapie via onderstaande gegevens:

Froeling Fysiotherapie
De Welborg 2, 4881 CZ Zundert
info@froelingfysiotherapie.nl

076 - 597 50 40

Zundert, juli 2021

Froeling Fysiotherapie

Contactgegevens

De Welborg 2, (4881 CZ) Zundert
info@froelingfysiotherapie.nl
076 - 597 50 40

Je kunt door ons gebeld worden waarbij het volgende telefoonnummer verschijnt: 088 - 045 00 15. Je kunt dit nummer terugbellen maar ons ook altijd bereiken op bovenstaand telefoonnummer. 

Openingstijden:

Maandag 08.00 - 20.00
Dinsdag 08.00 - 21.00
Woensdag 08.00 - 21.00
Donderdag 08.00 - 21.00
Vrijdag 08.00 - 17.00